Parteneri

 

Asociaţia Nevăzătorilor din România  www.anvr.ro   ANR

Asociaţia Nevăzătorilor din România funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26, din 30 ianuarie 2000, cu privire la Asociaţii şi Fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 39/31.01.2000, modificată şi completată prin Legea nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 656 din 25 iulie 2005.

Asociaţia Nevăzătorilor din România, recunoscută de utilitate publică prin HG nr. 1033 din 03.09.2008, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 645 din 10.09.2008, este persoană juridică de drept privat, constituită, în baza dreptului liberei asocieri, din cetăţeni români, cetăţeni străini şi apatrizi rezidenţi în România, precum şi cetăţeni străini originari din România, cu handicap vizual grav, accentuat şi mediu

 

 

 

 

Date de contact (adresă, telefon, e-mail)

Asociaţia Nevăzătorilor din România are sediul central în Bucureşti,

Str. Vatra Luminoasă, nr. 108 Bis, sector 2, telefon 0723 318 418,

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Scopul, principalele activităţi 

Scopurile Asociaţiei se realizează în folosul membrilor săi şi constituie de fapt SERVICII SOCIALE furnizate persoanelor cu deficienţă de vedere – adulţi şi minori.

 

Scop umanitar

 

Asociaţia Nevăzătorilor din România are ca principal scop crearea unui cadru organizat în care persoanele cu deficienţă de vedere, ca şi familiile acestora, să-şi poată exprima dezideratele, să fie sprijiniţi în realizarea drepturilor cetățenești generale şi specifice.

 

Scop educativ

 

Asociaţia Nevăzătorilor din România organizează, sprijină şi dezvoltă unităţi şcolare, centre de pregătire culturală, sportivă, educativă şi profesională, asigurând cadrul organizatoric, personalul de specialitate şi asistenţa în domeniu pentru nevăzătorii membri ai asociaţiei şi familiile acestora, dacă este cazul.

 

Scop social

 

Asociaţia Nevăzătorilor din România  este organizaţia în care se sintetizează toate problemele sociale cu care se confruntă pe de o parte persoanele cu deficienţe de vedere, în încercarea de a trăi normal şi de a se integra firesc în societate, iar pe de altă parte comandamentele, normele morale şi cerinţele legale interne şi europene la care trebuie să răspundă societatea, în ansamblul ei, pentru ca nevăzătorii să se bucure de şanse egale şi să participe, pe măsura potenţialului uman pe care-l au, la dezvoltarea societăţii din România.

 

Scop economic

 

Asociaţia Nevăzătorilor din România îşi propune să folosească toate mijloacele permise de lege pentru a contribui la sporirea fondurilor financiare proprii destinate programelor sociale şi umanitare, dar şi să-i sprijine pe membri săi în acţiunile individuale de ocupare a unor locuri de muncă potrivit pregătirii şi calităţilor fiecăruia, în condiţii de retribuire corespunzătoare, pentru a reuşi în iniţiative private proprii sau în asociere cu terţi şi pentru a beneficia de acele drepturi prevăzute de lege şi de  convenţiile europene la care România este parte. 

 

Scop de reglementare

 

Asociaţia Nevăzătorilor din România sintetizează toate normele legale interne şi internaţionale care sunt incidente cu problemele membrilor săi şi în raport cu evoluţia societăţii, cu necesităţile de viaţă care apar în diferite etape, elaborează proiecte de acte normative pe care le promovează prin autorităţile competente, face propuneri de modificare a normelor existente, participă la dezbaterea publică a proiectelor de legi de interes pentru nevăzători şi elaborează norme interne pentru asigurarea unui cadru organizat de activitate în cadrul asociaţiei.

 

Scop  de  reprezentare  Şi promovare

 

Asociaţia Nevăzătorilor din România este singura organizaţie care reprezintă pe membri săi în raport cu autorităţile, cu celelalte organizaţii nonguvernamentale, cu agenţii economici, cu unităţile culturale, sportive, de învăţământ şi, în general, cu terţii, atât în ţară, cât şi în străinătate.

Mai multe informații pot fi obținute pe site-ul www.anvr.ro.

 

Finanţatori